سفارش تبلیغ
صبا ویژن

انجمن خبری

تنوع گسترده ای از اجاق های تجاری را تجهیزات آشپرخانه صنعتی از اجاق های کمکی تا اجاق های نانوایی مرور کنید - همه از مرکز تهیه می شوند!
اجاق گاز تجاری ستاره هر آشپزخانه حرفه ای است و اجاق گاز مناسب می تواند بهره وری را بهبود بخشد. از یک اجاق تجاری استفاده کنید تا قدرت پخت و پز با حجم بالا را بدست آورید که در شلوغ تجهیزات آشپرخانه های صنعتی ترین زمان ها می توانید به آن اعتماد کنید. اجاق های برقی ، گازی ، کامبی و بسیاری از انواع دیگر اجاق ها را در Central خریداری کنید.
لوازم جانبی اجاق گاز Rapid Cook
لوازم جانبی اجاق گاز Rapid Cook

لوازم جانبی اجاق گاز ترکیبی
لوازم جانبی اجاق گاز ترکیبی


اجاق های الکتریکی COMBI


کوره های همرفت تجاری

اجاق گاز کانتر ، اجاق نیم گرم
کوره های همرفت کانتر

 

https://imperial.instructure.com/eportfolios/1126/Home/Kitchen_Equipment_Every_Restaurant_Needs